Vakbesonderhede

Vakbesonderhede

Volgens voorskrif word daar van leerders verwag om 27½ uur per week skool te gaan.  Die verpligte tydstoekenning word langs elke vak aangedui.

INTERMEDIêRE FASE (5 klasse per graad)

Afrikaans Huistaal:  6 ure, Engels Eerste Addisionele Taal:  5 ure, Wiskunde:  6 ure, Natuurwetenskappe en Tegnologie:  3½ ure, Sosiale Wetenskappe:   3 ure, Lewensvaardighede:  4 ure

SENIOR FASE (5 klasse per graad)

Afrikaans Huistaal:  5 ure, Engels Eerste Addisionele Taal:  4 ure, Wiskunde:   4½ ure, Natuurwetenskappe:  3 ure, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe:  2 ure, Tegnologie:  2 ure, Sosiale Wetenskappe:  3 ure, Kuns en Kultuur:  2 ure, Lewensoriëntering:  2 ure

VERSKILLENDE ONDER-AFDELINGS PER VAK:  GR. 4-6

Afrikaans Huistaal:  Luister en Praat, Lees, Klanke, Skryfwerk, Taalstruktuur

English First Additional Language:  Listening & speaking, Reading, Writing, Language structure

Wiskunde:  Getalle, Bewerkings en Verhoudings, Patrone, Funksies en Algebra, Ruimte en Vorms, Meting, Datahantering

Natuurwetenskap en Tegnologie:  Die lewe en lewende dinge, Energie en verandering, Die aarde en ruimte, Materie en material, Strukture. Meganiese en elektriese stelsels en beheer

Sosiale Wetenskappe:  Aardrykskunde en Geskiedenis

Lewensvaardigheid:  Persoonlike en Sosiale welsyn, Skeppende kunste, Liggaamsopvoeding