Assessering

Assessering

Assessering is ‘n baie belangrike aspek van KAVB.  Informele, sowel as formele assessering, word gebruik om ‘n finale punt per afdeling vir leerders saam te stel.

Volgens die WKOD-handleidings word personeel verplig om ‘n bepaalde aantal assesseringstake per kwartaal te doen.   Punte behaal word op die WKOD-skedules aangebring wat aan die einde van die jaar vir progressie en promosie gebruik word. 

Gr. 1 tot 3-leerders skryf nie ‘n formele toetsreeks of eksamen nie en daarom word die punte van hul deurlopende assesseringstake net so gebruik en nie as ‘n gewigswaarde verwerk nie. 

Volgens die WKOD-handleidings word personeel verplig om ‘n bepaalde aantal assesseringstake per kwartaal te doen.   Punte behaal word op die WKOD-skedules aangebring wat aan die einde van die jaar vir progressie en promosie gebruik word. 

SLAAGVEREISTES:  GR. 1  –  3

Huistaal (Afrikaans):  Kode 4     (50%  –  59%)

English First Add. Language:  Kode 3     (40%  –  49%)

Wiskunde:  Kode 3     (40%  –  49%)

In geval van afwesigheid tydens assessering word daar van leerders verwag om ‘n mediese sertifikaat by die klasonderwyseres in te handig. 

ASSESSERINGSKRITERIA

KODE 7:     PERSENTASIE :  80-100,      KOMMENTAAR:     Uitmuntende Prestasie

KODE 6:     PERSENTASIE:  70  –  79,      KOMMENTAAR:     Verdienstelike Prestasie

KODE 5:     PERSENTASIE:  60  –  69,     KOMMENTAAR:     Beduidende Prestasie

KODE 4:     PERSENTASIE:  50  –  59,     KOMMENTAAR:     Bevredigende Prestasie

KODE 3,     PERSENTASIE:  40  –  49,     KOMMENTAAR:     Gemiddelde Prestasie

KODE 2,     PERSENTASIE:  30  –  39,     KOMMENTAAR:     Basiese Prestasie

KODE 1,     PERSENTASIE:     0  –  29,     KOMMENTAAR:     Nie bereik nie

Rapportering van leerder-prestasies word kwartaalliks d.m.v. ‘n formele rapport aan ouers deurgegee. 

EKSTERNE AKADEMIESE ASSESSERING

Leerders betrokke word aangedui:

ANA-toetsing:     Gr. 1 tot 3

Sistemiese toetsing:     Gr . 3

“Spelling Bee”:     Gr. 1 tot 3       (Volgens Spelprestasie)

Interne Leeskompetisie:     Gr. 1 tot 3       (Volgens Leesprestasie)