Tugmaatreëls

Tugmaatreëls

Tug wat opgelê mag word, sluit die volgende in, maar is nie daartoe beperk nie:

 • Toekenning van debietpunte.
 • Waarskuwings.  ‘n Leerder word maksimum twee maal gewaarsku.  Hierdie waarskuwings word aangeteken in die leerder se huiswerkboek.  Indien hy/sy dieselfde oortreding ‘n derde keer begaan, ontvang hy/sy detensie.
 • Dra van ‘n vorderingsverslag.
 • Detensie vind elke Vrydag by die Skool onder toesig plaas vanaf 14:10 tot 16:40, met ‘n pouse van 15 minute.
 • Daar sal register geneem word aan die begin van die eerste en tweede sessie.
 • Die leerders wat detensie sit, moet geklee wees in hulle skooldrag.
 • Toestemming vir uitstel van detensie kan slegs deur die Adjunkhoof of Skoolhoof gegee word en slegs een maal vir ‘n spesifieke oortreding met dien verstande dat die detensie op die daaropvolgende geleentheid gesit moet word.  Indien ‘n leerder nie opdaag vir detensie sonder toestemming nie, ontvang hy/sy nog 15 debietpunte wat beteken dat hy/sy dubbele detensie moet sit (m.a.w. 2 datums).  Toestemming vir vryskelding van detensie kan slegs deur die Skoolhoof of Adjunkhoof gegee word.
 • As daar enige onaanvaarbare gedrag of probleme ontstaan tydens detensie sal die spesifieke leerder die detensie voltooi en ‘n bykomende detensie aan die leerder toegeken word.
 • Tydens detensie word die Gedragskode uitgeskryf, omdat dit dié Kode is wat spesifiek oortree is.  Alternatiewe opdragte word nie gegee nie omdat die onderwyser gestraf word deur opdragte te formuleer en ook na te sien, die leerder moet gestraf word, en nie die onderwyser nie!
 • Verbod op dra van erekleure.
 • Verbod op deelname aan die skoolaktiwiteite (bv. sport).
 • Skorsing en uitsetting:   Die SA Skolewet bepaal dat ‘n beheerliggaam ná ‘n regverdige verhoor, ‘n leerder van bywoning van die skool kan skors:
  • As ‘n korrektiewe maatreël vir ‘n tydperk van hoogstens een week; of
  • in afwagting van ‘n beslissing deur die Departement (Onderwyshoof)  of die leerder uit die skool gesit moet word op grond van ‘n skuldigbevinding aan ernstige wangedrag.  Skorsing bly ‘n tydelike maatreël, terwyl uitsetting ‘n permanente maatreël is.  Met skorsing is dit en bly dit die leerder se verantwoordelikheid om verlore of agterstallige akademiese skoolwerk op datum te hou, en nie dié van die opvoeders nie.
 • Kombinasie van bovermelde.