Debietstelsel

Debietstelsel

Debietpunte word in verskillende kategorieë verdeel soos aangedui op die Padvinders.

 • Sodra ‘n leerder dus 15 debietpunte het, word ‘n drukstuk na die ouerhuis gestuur wat deur die ouers onderteken moet word.
 • Alle debietpunte word deur die leerder onderteken, waarmee hy/sy erken dat dit die waarheid is wat aangeteken is.  ‘n Kort beskrywing van die gebeure word ook aangeteken.
 • Indien ‘n leerder wel meen dat hy/sy onregverdig behandel is, mag hy/sy appèl aanteken by die graadhoof verantwoordelik vir die graad.  Hierdie appèl moet binne 24 uur geskied.
 • Indien die leerder weier om te teken en sy/haar appèl misluk, word die punte dadelik aangeteken.
 • Leerders wat vir detensie kwalifiseer sal die Woensdag of Donderdag van die voorafgaande week (ongeveer 10 dae voor die detensiedag) kennisgewing van die genoemde detensie ontvang.  Die kennisgewing bevat ‘n afskeurstrokie wat vir kennisname deur die ouer geteken en binne twee dae teruggestuur moet word.
 • Graadhoofde van elke graad neem die rekenaardrukstuk, verduidelik die prosedure en oorhandig die kennisgewing aan die leerder om aan die ouers te gee vir kennisname en ontvangserkenning.
 • Indien ‘n leerder 50 debietpunte het, word die leerder se ouers telefonies deur die graadhoof daarvan verwittig.  Die ouers ontvang ‘n verdere skrywe en die leerder word onder ‘n remediërende program geplaas.  ‘n Gesamentlike poging word aangewend om die leerder te help.
 • Op 100 debietpunte word die ouer/ouers skriftelik kennis gegee dat hulle op ‘n gegewe tydstip saam met die leerder voor die Dissiplinêre Komitee moet verskyn.  Indien die ouer/ouers nie teenwoordig is nie, sal hulle skriftelik kennis gegee word van die Dissiplinêre Komitee se besluit.  Leerders wat ‘n leierskapsposisie beklee, kan van die raad geskrap word indien hy/sy 100 debiete het en die Dissiplinêre Komitee so besluit nadat die verhoor plaasgevind het.  Leerders wat 100 debietpunte geakkumuleer het, mag nie vir erekleure in aanmerking kom nie.  Leerders wat reeds erekleure het, se erekleuredrag word opgeskort tot die volgende jaar.
 • ‘n Leerder met 100 debietpunte of meer, kan geskors of uit die skool gesit word.
 • Sodra ‘n leerder ‘n oortreding begaan wat veroorsaak dat hy/sy 100 debietpunte bereik, word sy/haar geval na die Dissiplinêre Komitee verwys:  Debietpunte, of die Dissiplinêre Komitee:  Ernstige oortredings, om gestraf of verhoor te word.  (Let daarop dat daar twee Dissiplinêre Komitees bestaan.)
 • Op 125 en 150 debietpunte word weereens kontak met die ouers gemaak deur die graadhoof.  Die geval word weer eens na een van die Dissiplinêre Komitees verwys vir verdere stappe.
 • Slegs die vierde kwartaal se geakkumuleerde punte word oorgedra na die volgende jaar.  Indien ‘n leerder aan die einde van die eerste kwartaal van die volgende jaar geen addisionele punte bygekry het nie, verval alle punte en begin sulke leerders weer op ‘n nulstaat.
 • Debietpunte vir ernsitge oortredings kan op amptelike dokumente aangedui word.