Dissiplinêre Stelsel

Dissiplinêre Stelsel

Hierdie dissiplinêre beleid is opgestel met inagneming van die Suid-Afrikaanse Skolewet.

Gedrags- en dissiplinêre probleme van leerders neem beslis toe.  Hierdie probleme manifesteer hoofsaaklik in die Hoërskool, veral in gevalle waar daar nie in die Laerskool teenoor onaanvaarbare gedrag en swak dissipline opgetree of ‘n oplossing daarvoor gevind is nie.

Die rede vir die implementering van die dissiplinêre beleid is hoofsaaklik die volgende:

  • Om oortreders van hulp te wees, te rehabiliteer en dan om daadwerklik op te tree wanneer die oortreder ander leerders se voorreg tot onderrig ontneem.
  • Om leerders voor te berei en bewus te maak van soortgelyke stelsels op Hoërskool deurdat ‘n spesifieke oortreding aan ‘n gewig/debietpunt gekoppel word.  Terselfdertyd word leerders basiese beginsels aangeleer van dissiplinêre prosedures in die volwasse werksomgewing.
  • Om vir onderwysers ‘n meer spesifieke instrument daar te stel om makliker dissipline te handhaaf binne en buite klasverband.  Dit is ook belangrik dat daar besef word dat daar geen volmaakte dissiplinêre stelsel bestaan nie en dat meriete, diskresie en menslikheid altyd in ag geneem moet word.
  • Die verbetering van kommunikasie en korrespondensie tussen ouers en die skool ten opsigte van leerders wat gedrags- of dissiplinêre probleme ondervind, sodat daar saam na ‘n oplossing gesoek kan word en daaraan gewerk word.

Ouers is en sal altyd primêre opvoeders van u kinders wees, en ons is dankbaar teenoor ouers, dat ongeveer 95% van leerders ‘n goeie opvoeding ontvang.  Die meeste van hierdie kinders sal derhalwe nie deur die dissiplinêre stelsel geaffekteer word nie.  Daar is egter die bekommernis dat die 5% “oortreders” aan die toeneem is en hierdie dissiplinêre stelsel is daar om hierdie groei te strem!

Die skool is ‘n geordende gemeenskap en tree altyd gedissiplineerd op – dit is bevorderlik vir prestasie.  Die beste is selfdissipline en daarom streef ons tot ons eie voordeel en tot voordeel van mekaar altyd daarna.  Die samewerking van elke leerder, ouer en onderwyser word vriendelik gevra.

Dissipline is daarop gerig om die leerder ten beste vir die lewe voor te berei.  Om te dissiplineer beteken om op te voed.  Straf is maar net ‘n tydelike deel van dissipline:  ‘n korttermynreël om die leerder van verkeerde optrede te weerhou.

Ouers is primêr verantwoordelik vir dissipline van hulle kind en moet saam met die kind oplossings vir probleme vind.

Die woord dissipline asook die woord dissipel kom van die Latynse woord discere wat “om te leer” beteken.

Dissipline beteken dus eintlik om te leer, op te lei, of af te rig.  Dit behels die vorming van die kind se karakter in sy totaliteit deur goeie gedrag aan te moedig en onaanvaarbare gedrag reg te stel.  Dissipline is alles wat ‘n opvoeder vir die kind doen of sê om hom/haar op die pad na volwassenheid te begelei.

Soos ‘n goeie tuinier sy plante kunsmis en water gee, die grond om die plant gereeld losspit sodat die wortels genoeg suurstof kry, die natuurlike groei van lote en wilde lote terugsnoei, sodat die plant op sy mooiste kan blom en vrug dra, so is dissipline daarop gerig om die kind ten beste vir die lewe voor te berei.  Om te dissiplineer beteken om op te voed!